Dzień dobry!

Niniejszy regulamin opracowaliśmy w pocie czoła tak wielkim, że nasze rzęsy o mało nie utonęły! Wszystko po to, by zapewnić Tobie bezpieczną i przejrzystą transakcję. Jeżeli będziesz mieć do nas jakiekolwiek pytania, związane z tym regulaminem – nie wahaj się napisać do nas na: douslug@lashdesign.pl.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania ze sklepu, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostawie zakupionych produktów lub realizacji szkolenia, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej, ochronie danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail douslug@lashdesign.pl lub telefonicznie 790 885 838. Możesz się z nami skontaktować także pisząc na adres ul. Widok 16/25, 00-023 Warszawa.

 

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1) Ustawy Kodeks Cywilny, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony internetowej w celu korzystania z Usług,
 • PayPal – system płatności elektronicznych PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 • PayU – system płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lashdesign.pl/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lashdesign.pl/sklep
 • Sprzedawca – Monika Grzelak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Grzelak Lash Design, ul. Widok 16/25, 00-023 Warszawa, NIP: 5272604631.
 • Strona Internetowa – strona pod adresem https://lashdesign.pl
 • Szkolenia – organizowane lub współorganizowane przez Sprzedawcę wydarzenia szkoleniowe pozwalające na podniesienie kwalifikacji uczestników szkoleń w zakresie danego szkolenia. Szkolenie są organizowane w formie stacjonarnej lub on-line.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Stronę internetową wymienione w pkt 2 Regulaminu.

2. Usługi

 1. Sprzedawca oferuje Kupującym poprzez korzystanie ze Strony internetowej możliwość korzystania z następujących Usług:
   • zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, w tym zakupu Szkoleń,
   • pozyskania aktualnych informacji na temat oferty w Sklepie jak i Szkoleniowej, w tym informacji o promocjach
   • usługi marketingowe polegające na przesyłaniu klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail lub SMS na podane przez klienta dane kontaktowe w celu przedstawienia ofert lub usług.
 2. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od zarejestrowania się przez Kupującego na Stronie internetowej poprzez założenie przez Kupującego konta klienta. Usługi, których świadczenie wymaga utworzenia przez Kupującego konta klienta zostaną wskazane na Stronie internetowej.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej jak i założenie konta klienta jest bezpłatne jednak skorzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Kupującego opłaty. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez Kupującego opłaty oraz jej wysokość zostaną wskazane na Stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.

3. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu i Usług, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie wystarczające są:
  • połączenie z siecią Internet
  • zainstalowana przeglądarka internetowa:
   • Mozilla Firefox 12 lub nowsza
   • Google Chrome 20 lub nowsza
   • Internet Explorer w wersji 8 lub nowsza
  • włączona obsługa skryptów Java oraz obsługa plików cookies
  • posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
 3. W trakcie korzystania ze Strony internetowej, w systemie teleinformatycznym klienta zainstalowane zostają niezbędne pliki cookies, których instalacja jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej. Więcej o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem iż umowy dotyczące zakupu produktu lub Szkolenia w Sklepie są zawierane na czas realizacji danej umowy.
 2. Kupujący ma możliwość założenia konta klienta na Stronie Internetowej. Konto jest zakładane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przedstawionego na Stronie internetowej.
 3. Podanie danych osobowych w ramach zakładania konta klienta jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi założenie konta klienta.
 4. Usunięcie konta klienta przez Kupującego lub złożenie dyspozycji usunięcia konta klienta lub dyspozycji rozwiązania umowy przez Kupującego jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kupującego. Dyspozycję można złożyć na adres e-mail poddany na początku Regulaminu.
 5. Założenie konta klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Kupujący ma obowiązek chronić dane (login i hasło) pozwalające na logowanie do konta klienta.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podajemy w złotych polskich. Podajemy ceny brutto, czyli takie, które zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt(y) lub usługę (szkolenie) będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub „Zapisz się” – wybór produktu lub usługi (szkolenia) może wymagać również wyboru wariantu produktu lub usługi (szkolenia), w tym również wariantu płatności za usługę (szkolenie),
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. zapoznać się z zawartością koszyka, wprowadzić kupon rabatowy (jeżeli Kupujący go posiada) i kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. wypełnić formularz zamówienia, podając poprawne dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  5. wybrać sposób płatności za zamówienie (przelew bankowy, PayU, PayPal, opłata za pobraniem – jeśli dostępna),
  6. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał płatność PayU albo PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu pozwalającego na dokonanie płatności za zamówienie. Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami danego serwisu płatności. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia i szczegółami niezbędnymi do dokonania płatności. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 5. W przypadku braku opłacenia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Kupującym, a w przypadku braku kontaktu anulowania zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał dane budzące uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w wiadomości e-mail. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
 8. Postanowienie pkt 5.7. nie tworzy po stronie Sprzedawcy obowiązku weryfikacji danych Kupującego.

6. Dostawa i płatność

 1. Zamówienia, których przedmiotem są produkty fizyczne dostarczane są do Kupujących za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej, której dane zostaną przedstawione kupującemu przy składaniu zamówienia. Koszt jest prezentowany Kupującemu w Koszyku oraz doliczany do kwoty zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 2. Niektóre produkty fizyczne mogą zostać odebrane osobiście przez Kupującego pod adresem Sprzedawcy. Informacja o takiej opcji odbioru zamówienia zostanie wskazana w metodach wysyłki widocznych w koszyku, o ile zostanie udostępniona.
 3. Po potwierdzeniu odebrania przesyłki przez Kupującego będącego konsumentem – podpisem lub w inny sposób udostępniony przez firmę kurierską Kupujący odpowiada za uszkodzenie lub utratę zamówionych przedmiotów fizycznych.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności za zamówienie:
  • tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność elektroniczna PayU,
  • płatność elektroniczna PayPal,
  • płatność za pobraniem bezpośrednio przy odbieraniu zamówienia od kuriera wybranej firmy kurierskiej lub w siedzibie Sprzedającego.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany oferowanych metod płatności w każdym czasie.
 6. Płatność przelewem (szybkim lub tradycyjnym) za zamówienia produktów fizycznych następuje zawsze z góry. W przypadku usług – Szkoleń prowadzonych stacjonarnie, Kupujący ma możliwość wyboru częściowej płatności z góry oraz częściowej w dniu realizacji usługi (szkolenia) gotówką lub kartą płatniczą w miejscu odbywania się Szkolenia.
 7. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się podzielić płatność za Szkolenie stacjonarne Sprzedający oczekuje na wpłatę do 3 dni roboczych. Po tym czasie zakup uznaje się za nieważny i możliwość zakupu usługi (szkolenia) w danym terminie zostaje przywrócona pozostałym Kupującym.
 8. W przypadku opłacania zamówienia z konta bankowego w walucie innej niż PLN, kwota na rachunku bankowym Sprzedającego musi zgadzać się z wartością zamówienia określoną w podsumowaniu zamówienia.
 9. W przypadku opłacania zamówienia z konta bankowego Kupujący zobowiązany jest w tytule przelewu umieścić numer zamówienia. Umożliwi to dopasowanie transferu do zamówienia.
 10. Faktury za zamówienia mogą być wysyłane w formie papierowej, razem z zamówieniem, lub elektronicznie na adres podany przez Kupującego.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane na fakturze jeśli są następstwem podania błędnych danych przez Kupującego.

7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  1. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w całości za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w odniesieniu do umów, których przedmiotem są produkty dostarczone w zamkniętym opakowaniu ze względów higienicznych i zdrowotnych, a Kupujący je otworzy;
  3. w odniesieniu do umów, których przedmiotem są produkty wykonane na indywidulane zamówienie, zgodne z indywidualną specyfiką;
  4. w odniesieniu do produktów, które po dostarczeniu ze względu na swoją funkcję, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://lashdesign.pl/wp-content/uploads/2020/09/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności za zwrócone towary lub zamówione usługi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad najtańszą metodę dostarczenia przesyłki.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy realizacji usługi (szkolenia) z wyprzedzeniem mniejszym niż 7 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt 7.6., Sprzedający ma prawo potrącić na swoją rzecz równowartość 50% wpłaconej przez Kupującego zaliczki.
 12. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy realizacji usługi (szkolenia) z wyprzedzeniem mniejszym niż 2 dni kalendarzowe, z zastrzeżeniem pkt 7.6., Sprzedający ma prawo zachować na swoją rzecz zaliczkę w całości.

8. Treści cyfrowe

 1. W przypadku Kupujących będących Konsumentami dokonujących zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, usługa może być za zgodą Kupującego realizowana od razu, przed upływem terminu do odstąpienia.
 2. Dzięki temu Kupujący może od razu korzystać z treści, którą kupuje, ale jednocześnie prawo do odstąpienia od umowy wygasa, zgodnie z pkt 7.2.1. oraz art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczone. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej dostarczanej w inny sposób, niż ciągły, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 3. Kupujący jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego.
 4. Domniemania, o których mowa w pkt 9.1. i 9.2. nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Kupującego nie odpowiada wymaganiom technicznym, o których Sprzedawca poinformował w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy,
  2. Kupujący nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w pkt 9.3.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad oraz wykonać usługę w sposób niewadliwy.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, lub gdy usługa została wykonana w sposób wadliwy.
 7. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady reguluje Ustawa o prawach konsumenta. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 9. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 10. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://lashdesign.pl/wp-content/uploads/2020/09/lash-design-formularz-reklamacyjny-Widok.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 12. W przypadku braków reklamacji niepozwalających na jej prawidłowe rozpatrzenie Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego uzupełnienia reklamacji.
 13. Reklamowany produkt Kupujący może dostarczyć do siedziby Sprzedawcy lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 14. Kupujący mogą zgłosić Sprzedającemu reklamację kurierską (wynikającą z obsługi kurierskiej) w terminie 2 dni od daty odbioru przesyłki od kuriera na adres douslug@lashdesign.pl. Sprzedający przekaże zgłoszenie do odpowiedniego podmiotu pośredniczącego w kontaktach między Sprzedającym a firmą kurierską, której reklamacja dotyczy, w terminie do 3 dni roboczych od daty uzyskania reklamacji.
 15. Aby reklamacja kurierska mogła zostać rozpatrzona, Kupujący musi przekazać Sprzedającemu odpowiednie informacje: zdjęcie przedstawiające stan opakowania zewnętrznego oraz kompletnie i prawidłowo wypełniony przez kuriera lub w jego obecności protokół zgłoszenia szkody, jeśli uszkodzeniu uległo opakowanie zewnętrzne któregoś z towarów.

10. Sprzedaż produktów z kategorii “Outlet”

 1. Produkty w kategorii “Outlet” są niepełnowartościowe i mają wady funkcjonalne lub estetyczne.
 2. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Kupującego o wadach oraz jasno wskazać te wady zanim Kupujący dokona zakupu.
 3. Wymiana produktu może zostać dokonana dopiero po uiszczeniu przez Kupującego ewentualnej różnicy w cenie produktu, na który chce on wymienić produkt kupiony wcześniej.
 4. Kupujący nie może żądać wymiany produktu z kategorii “Outlet” na produkt wolny od wad bezpłatnie.
 5. Wady produktów z kategorii “Outlet” są jawne i w związku z tym nie podlegają reklamacjom. Wyjątkiem są sytuacje, w którym wady opisane przy produkcie w Sklepie Internetowym nie odpowiadają sytuacji faktycznej.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w przypadku wskazanym w pkt 10.2. co do wad o których Kupujący został wyraźnie poinformowany.

11. Newsletter

 1. Klient nie jest uprawniony do korzystania z treści newsletterów w żadnym innym celu niż zapoznanie się z jego treścią.
 2. Newslettery są przesyłane z częstotliwością ustalona przez Sprzedawcę.
 3. Klient zapisuje się na Newsletter korzystając z dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej. Podając dane niezbędne do zapisania się na newsletter, zgodnie z formularzem, klient wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych.
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych klienta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z newslettera.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera kontaktując się z Sprzedawcą lub, o ile taka funkcjonalność została udostępniona, korzystając z odpowiedniego linku zamieszonego w treści newslettera.

12. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lashdesign.pl/polityka-prywatnosci-sklepu-lash-design.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. Prawo autorskie

 1. Strona Internetowa jej wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Sprzedawcy.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Sprzedawcę oraz wszelkich graficznych elementów serwisu, przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jest on uprawniony na mocy odrębnych umów zawartych z osobami trzecimi lub innych podstaw prawnych do używania i publikacji treści. Korzystanie ze Strony Internetowej nie wiąże się z nabyciem przez Kupującego jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz zawartych w niej treści, narzędzi lub Usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

15. Działania zakazane

 1. Zakazane jest prezentowanie przez Kupujących i klientów w formularzu kontaktowym, komentarzach lub w jakimkolwiek innym miejscu w na Stroni Internetowej informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Kupujących nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 2. Kupujący zobowiązani są do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Stroni Internetowej w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony swoich słusznych interesów.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonej na Stronie internetowej przez Kupującego w przypadku, gdy ich brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia konta klienta w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień pkt 15. Regulaminu.

16. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów lub usług (szkoleń) w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  • zmianę przepisów prawa, która dotyczy sposobu funkcjonowania sklepu internetowego i świadczonych usług,
  • zmianę funkcjonalności, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych Usług,
  • zmianę sposobu świadczenia Usług.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. W przypadku klientów nie posiadających konta w Sklepie zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści na Stronie internetowej.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 czerwca 2024 r.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklpeu