Regulamin

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Lash Design

Cześć! Ten regulamin powstał, by zapewnić jak najwyższy poziom usług oraz ułatwić naszym klientom kontakt z nami. Jeżeli po przeczytaniu go nadal masz wątpliwości lub pytania – napisz do nas na adres: douslug@lashdesign.pl.

Regulamin

§1 Umówienie terminu wizyty i opłata za zabieg

1. Podmiotem świadczącym zabiegi przedłużania i stylizacji rzęs, w tym liftingu rzęs, oraz stylizacji brwi, w tym ich koloryzacji oraz farbowania, pod marką Lash Design, jest Monika Grzelak Lash Design, z siedzibą przy ulicy Widok 16/25, 00-023 Warszawa, NIP: 5272604631, telefon: 790 885 838, zwany dalej Lash Design.

2. Do dokonania zapisu na zabieg wymagane jest podanie przez klienta numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska. Odmowa podania tych danych jest jednoznaczna z rezygnacją z zabiegu. Numer telefonu klienta jest wymagany w celu późniejszego potwierdzenia wizyty. Wszystkie szczegóły dotyczące procedury przetwarzania danych osobowych przez Lash Design można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://lashdesign.pl/polityka-prywatnosci-dotyczaca-kontaktow-indywidualnych/

3. Na dwa dni przed umówionym terminem zabiegu osoba upoważniona przez Lash Design podejmie próbę kontaktu telefonicznego lub SMS-owego w celu potwierdzenia wizyty. Brak odpowiedzi potwierdzającej wizytę ze strony klienta do godziny 17.00 na dzień przed umówioną wizytą będzie przez Lash Design potraktowany jako odwołanie umówionego terminu zabiegu i rezygnacja z zabiegu. Lash Design zastrzega sobie w takim wypadku prawo do zapisania w terminie odwołanego zabiegu innego klienta.

4. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonany przez Lash Design zabieg najdalej po jego zakończeniu. Opłata może być uiszczona gotówką lub przy użyciu karty płatniczej. Możliwa jest również przedpłata na konto bankowe; w takim przypadku wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie bankowym Lash Design (numer konta: 20 1140 2004 0000 3502 7651 9501) przed umówionym terminem zabiegu.

5. Obowiązujący cennik usług Lash Design znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://lashdesign.pl/cennik-zabiegow/. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z cennikiem przed swoją wizytą. Lash Design zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Zmiany te zostaną zamieszczone na stronie https://lashdesign.pl/cennik-zabiegow/. Klient, który zapisze się na zabieg po zamieszczeniu na stronie nowego cennika zobowiązuje się do zapłaty ceny obowiązującej w momencie zapisu.

6. Lash Design zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów lojalnościowych.

§2 Odwołanie lub zmiana terminu umówionej wizyty

1. Klient ma prawo do odwołania terminu wizyty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny przed umówionym terminem. W przypadku odwołania wizyty na mniej niż 24 godziny przed umówionym terminem zabiegu Klient zobowiązuje się do pokrycia 50% ceny zabiegu, dla którego zarezerwowano umówiony termin. Kwota ta zostanie obliczona na podstawie cennika dostępnego pod adresem: https://lashdesign.pl/cennik-zabiegow/. Jeżeli odwoływany z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny termin został zarezerwowany bez precyzowania rodzaju wykonywanego zabiegu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Lash Design kwoty 100 zł brutto. Klient zobowiązuje się dokonać tej wpłaty przelewem bankowym na konto: 20 1140 2004 0000 3502 7651 9501 w dniu, w którym przypadał odwołany zabieg. Lash Design zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Klienta w innym terminie, jeśli Klient nie uiści należności za umówiony i niedoszły do skutku zabieg.

2. Klient ma prawo do 1 zmiany umówionego terminu wizyty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny przed umówionym terminem. W przypadku zmiany terminu wizyty na mniej niż 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem zabiegu Lash Design potraktuje zmianę terminu identycznie, jak jego odwołanie, co opisano w §2 pkt. 1.

3. Jeżeli po zmianie terminu na inny, klient podejmie kolejną próbę zmiany terminu, Lash Design potraktuje to identycznie jak w sytuacji odwołania terminu z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny, co opisano w co w §2 pkt. 1.

4. W przypadku, kiedy klient odwoła termin z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, następnie umówi się na kolejny termin, który ponownie odwoła z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny, to to odwołanie zostanie przez Lash Design potraktowanie jak odwołanie z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny. W takim wypadku Lash Design będzie dochodzić roszczeń, opisanych w §2 pkt. 1.

5. Lash Design zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zabiegu z minimalnym wyprzedzeniem 24 godzin przed umówionym terminem zabiegu. Jednocześnie Lash Design zobowiązuje się do poinformowania Klienta o każdej zmianie SMS-owo lub telefonicznie.

§3 Gwarancja zwrotu pieniędzy i reklamacje

1. Lash Design gwarantuje Klientowi możliwość zwrotu pieniędzy lub wykonania darmowej poprawki, o ile klient zgłosi reklamację telefonicznie bądź SMS-owo w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania zabiegu. Do poprawki nie kwalifikują się reklamacje zabiegów, po których klient nie zastosował się do zaleceń stylisty. Ewentualny bezpłatny zabieg poprawkowy musi odbyć się w terminie do 5 dni roboczych od terminu wykonania reklamowanego zabiegu. Jeżeli z winy klienta zabieg darmowej poprawki nie będzie mógł się odbyć w przeciągu 5 dni od wykonania reklamowanego zabiegu, Lash Design nie ma obowiązku wykonania darmowej poprawki w innym terminie.

2. W przypadku reklamacji zgłaszanych po okresie dłuższym niż 3 dni robocze od wykonania reklamowanego zabiegu, Lash Design ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy lub wykonania darmowej poprawki. W uzasadnionych przypadkach za zgodą obu stron możliwy jest zwrot części opłaty za zabieg lub przyznanie zniżki na kolejny zabieg wykonany przez Lash Design.

3. Lash Design nie wykonuje zabiegów uzupełnienia stylizacji rzęs, które nie były uprzednio założone przez Lash Design. Lash Design zastrzega sobie możliwość wykonania takiego zabiegu uzupełniania, jednak w takim wypadku klient zobowiązuje się zrzec możliwości zgłoszenia reklamacji.

4. Powyższy punkt (§3, pkt. 3) nie ma zastosowania, kiedy klient zdecyduje się na zdjęcie wykonanej przez inny podmiot stylizacji oraz założenie nowej przez Lash Design.

§4 Niestawianie się na wizycie i spóźnienia

1. W przypadku kiedy Klient nie stawi się na umówionej wizycie bez uprzedniego poinformowania Lash Design telefonicznie lub SMS-owo, Lash Design zastrzega sobie prawo do wystąpienia z żądaniem zapłaty ceny za zabieg, który planowo miał się odbyć. Jeżeli zabieg dla zarezerwowanego terminu nie był sprecyzowany, Lash Design zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty 180 zł.

2. Lash Design zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Klienta w innym terminie, jeśli Klient nie uiści należności za umówiony i niedoszły do skutku zabieg.

3. Lash Design przyjmuje za limit dopuszczalnego spóźnienia 15 minut. W przypadku przekroczenia tego limitu, Lash Design zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia klienta w umówionym terminie, jeżeli spóźnienie uniemożliwi wykonanie zabiegu w pierwotnie wyznaczonym czasie i wpłynie na punktualność kolejnego zabiegu. Jednocześnie Lash Design zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty ceny za zabieg w wysokości takiej, jaka była wartość umówionego zabiegu.

§5 Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe

1. Lash Design zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Zapisanie się na zabieg oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji Klient jest zobowiązany poinformować o nim Lash Design, a jego wizyta zostanie anulowana.

3. Zapisanie się na zabieg jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegu. Zgoda jest wyrażana na rzecz Lash Design.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklpeu